Nazko Elementary School

Nazko Valley Elementary

School Directory

Nazko Valley Elementary

9560 Nazko Road
Nazko BC V2J 3H9
Canada

Phone: 250-249-5246 Website: nazko.sd28.bc.ca